Externe Veiligheidsadviseur

DE VEILIGHEIDSADVISEUR, WETTELIJKE VERPLICHTING

Ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg (ADR), per spoor (RID) en over de binnenwateren (ADN) evenals ondernemingen die met dit vervoer samenhangende laad-, los-, vul of verpakkingswerkzaamheden verrichten, met inbegrip van verrichtingen inzake overslag van de weg, het spoor en de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa zijn – behoudens enkele uitzonderingen – wettelijk verplicht om een Veiligheidsadviseur aan te stellen.

TAKENPAKKET VAN DE VEILIGHEIDSADVISEUR

Het takenpakket van de veiligheidsadviseur is behoorlijk breed. Hij moet aan de bedrijfsleiding adviezen verstrekken omtrent praktijken en procedures die leiden tot een correcte naleving van de geldende nationale en internationale wetgevingen inzake vervoer van gevaarlijke stoffen.  Hij moet ook nagaan of de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door het personeel in de onderneming gekend zijn en opgevolgd worden.  Hij is bovendien de aangewezen persoon om aan de bedrijfsleiding preventieve maatregelen voor te stellen ter voorkoming van gevaarlijke situaties voor personen, bezittingen en/of het milieu die tijdens het vervoer kunnen voorkomen. Hij moet eventuele ongevallen of incidenten analyseren en voorstellen formuleren om herhaling te voorkomen.  Hij moet tenslotte ook een jaarverslag opstellen.

EEN INTERNE OF EXTERNE VEILIGHEIDSADVISEUR ?

De functie van veiligheidsadviseur mag door de bedrijfsleider, door een persoon die binnen de onderneming andere taken vervult of door een persoon die niet tot de onderneming behoort, uitgeoefend worden.
Er moet dus niet noodzakelijk en interne veiligheidsadviseur aangesteld worden. Men kan ook kiezen voor een externe, onafhankelijke adviseur.  U kan hiervoor een beroep doen op diensten van DGT. Een team van experten is er voor u om de taken van de veiligheidsadviseur voor uw onderneming tot zich te nemen. Niet enkel Wegvervoer (ADR), spoorvervoer (RID), binnenvaart (ADN), maar ook zowel zeevaart (IMO/IMDG,...) als luchtvaart (ICAO-IATA) is onze specialiteit.

OPVOLGEN EN BEWAKEN VAN PRAKTIJKEN EN PROCEDURES

Het opstellen van een goed functionerend veiligheidssysteem voor het vervoeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen is stap één. Daarna is het belangrijk dat dit systeem ook onderhouden wordt. Bewaking, opvolging en aanpassing van de opgestelde werkwijzen, procedures en controleformulieren is dus een logisch vervolg. Indien u kiest voor het aanstellen van een interne Veiligheidsadviseur, kan u een beroep doen op DGT om uw adviseur bij te staan. Een adviseur van DGT kan b.v. audits uitvoeren (controles, werkplekinspecties, interviews met medewerkers) en de bevindingen omzetten in actiepunten.  Onze experts kunnen ook ingeschakeld worden voor het opstellen van rapporten, het uitvoeren van controles bij vertrek van voertuigen (spot-checks), het uitbrengen van specifieke adviezen, het verstrekken van interne opleidingen, enz.

Contacteer ons voor vrijblijvende inlichtingen.